Overslaan en naar de inhoud gaan

Wedstrijdreglement pedicure

Wedstrijdreglement pedicure (29 april t.e.m. 31 mei 2024)

 

1. Algemeen

1.1 Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Well2DAY vzw, Sint-Bernardsesteenweg 200, 2020 Antwerpen (OR 0464.966.827), hierna de organisator genoemd. De organisator heeft voor het opzetten en verwerken van de gegevens een beroep gedaan op Solidaris, Sint-Bernardsesteenweg 200, 2020 Antwerpen.

1.2 Hieronder volgen de voorwaarden en regels die gelden voor de hierna omschreven wedstrijd. Deelnemen houdt in dat men dit reglement onvoorwaardelijk aanvaardt.

1.3 De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of de wedstrijdprijzen geheel of gedeeltelijk te wijzigen (bv. de wedstrijd uit te breiden, te onderbreken of vroegtijdig stop te zetten) of te annuleren als overmacht of onvoorziene omstandigheden dit rechtvaardigen. De organisator noch de door haar bij de wedstrijd betrokken derden noch hun medewerkers, lasthebbers of aangestelden kunnen hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

1.4 Buiten in de in dit reglement vermelde gevallen, wordt over deze wedstrijd geen correspondentie, telefonische communicatie, e-mailcommunicatie of welke communicatie ook gevoerd.

1.5 Geschillen met betrekking tot deze wedstrijd, evenals alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien worden soeverein beslecht door de organisator. In geval van misbruiken, misleiding, bedrog of inbreuk op dit reglement, heeft de organisator het recht om de betrokken deelnemer zonder meer van deelname aan deze wedstrijd van de organisator uit te sluiten, zonder dat de betrokken deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens de organisator, de door haar bij de wedstrijd betrokken derden noch hun aangestelden of medewerkers.

1.6 Indien een bepaling van dit reglement ongeldig of onafdwingbaar zou worden verklaard, zal dat geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen. Indien nodig wordt voorzien in een geldige, inhoudelijk vergelijkbare vervangende bepaling.

1.7 De organisator behoudt zich het recht voor om de naam en de woonplaats (niet het volledig adres) van de winnaars te publiceren op www.Well2DAY.be zonder hiervoor enige vergoeding van welke aard ook aan de winnaars verschuldigd te zijn. Dit gebruik wordt beperkt voor een periode van één jaar vanaf het einde van deze wedstrijd. Indien en voor zover vereist, doen de winnaars afstand van alle mogelijke rechten die een wet of enige andere dwingende bepaling hen ter zake toekent.

1.8 Deelnames die niet beantwoorden aan de wedstrijdvoorwaarden worden niet in aanmerking genomen.

1.9 Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege de organisator.

1.10 Deelname aan de wedstrijd via internet houdt de aanvaarding in van de eigenschappen van internet, meer bepaald met betrekking tot het technische vermogen en de antwoordtijd bij raadpleging, vraagstelling, overdracht van informatie, onderbrekingsrisico’s en, meer in het algemeen, risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en transmissie via internet, het ontbreken van beveiliging van sommige gegevens tegen eventuele ontvreemding en de risico’s op besmetting door eventuele virussen die op internet circuleren. Er kan geen enkele klacht bij de organisator worden ingediend betreffende die beperkingen.

De organisator of de door haar bij de wedstrijd betrokken derden kunnen in geen enkel geval en op geen enkele juridische grondslag door een deelnemer of zijn wettelijke vertegenwoordigers aansprakelijk worden gesteld voor een geleden nadeel of schade van welke aard ook, ook niet voor technische onderbrekingen, falingen of vertragingen in het internetverkeer, of verlies of beschadiging van verstuurde gegevens, behoudens voor schade die een rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van de organisator, de betrokken derden of een van hun medewerkers, lasthebbers of aangestelden.

1.11 Niets uit of met betrekking tot deze wedstrijd mag worden gekopieerd, verveelvoudigd of gepubliceerd zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisator.

1.12 De deelnemers aanvaarden dat e-mailberichten kracht van bewijs hebben.

1.13 Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement en alle eventuele andere wijzigingen. De organisator zal de deelnemers in de mate van het mogelijke op de hoogte brengen van zulke wijzigingen.

1.14 Deze wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook/instagram. De deelnemer verstrekt uitsluitend gegevens aan de organisator.

Facebook/instagram is niet verantwoordelijk voor deze wedstrijd of de promotie ervan.

1.15 Klachten in verband met deze wedstrijd moeten ten laatste binnen de 30 kalenderdagen na het einde van de wedstrijd schriftelijk naar het volgende adres worden gestuurd:


Well2DAY vzw
Sint-Bernardsesteenweg 200
2020 Antwerpen

Op deze actie is het Belgisch recht van toepassing. Bij betwisting zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd.


2. Deelname

2.1 Deelname aan de wedstrijd is voorbehouden aan alle in België woonachtige fysieke meerderjarige personen met uitsluiting van de personeelsleden van de organisator en aanverwante organisaties en hun respectievelijke gezinsleden (d.w.z. gedomicilieerd op hetzelfde adres). De wedstrijd is ook toegankelijk voor niet-leden van Solidaris Antwerpen.

2.2 Elke deelnemer moet identificeerbaar zijn met een adres.

2.3 Deelname is persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden.

2.4 Tenzij uitdrukkelijk anders aangeduid bij de wedstrijd, kan elke deelnemer slechts éénmaal deelnemen. Bij meerdere antwoorden, deelnames of inzendingen houdt Well2DAY vzw enkel rekening met de eerst ontvangen deelname.
 

3. Wedstrijdverloop

3.1 De wedstrijd loopt van 29 april tot en met 31 mei 2024.

 3.2 Om aan de wedstrijd deel te nemen, moet de deelnemer volgende vraag beantwoorden: “Op hoeveel plaatsen in de provincie Antwerpen vind je de Well2DAY-pedicures?”. Het antwoord op deze vraag is te vinden op de website van Well2DAY (https://www.well2day.be/verzorging/pedicure).

3.3 In geval van ex aequo zal de schiftingsvraag uitsluitsel bieden: de deelnemer die het aantal juiste inzendingen het dichtst benadert, wordt als winnaar beschouwd. De antwoorden op beide vragen moeten via het daarvoor opgemaakte Form ingestuurd worden.

3.3. De winnaars worden persoonlijk via het door hem of haar opgegeven e-mailadres verwittigd. Alle onvolledige of niet correcte adressen zullen automatisch uitgesloten worden van deelname aan de wedstrijden.
 


4. Wedstrijdprijs

4.1 Uit de deelnemers die aan de gestelde voorwaarden voldoen, worden 3 winnaars aangeduid. De prijs bestaat uit 3 cadeaubons van Well2DAY, telkens ter waarde van 30 euro. De cadeaubon kan uitsluitend gebruikt worden bij de Well2DAY-pedicures.

4.2 De wedstrijdprijs kan niet worden omgeruild en is niet inwisselbaar tegen geld.

4.3 De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe, indirecte, materiële, immateriële of lichamelijke schade, lichamelijk letsel, ongeval of overlijden voortvloeiend uit het winnen van één van de prijzen en/of deelname aan de wedstrijd.
 

5. Bescherming van de privacy

Well2DAY vindt respect voor uw privacy belangrijk. De persoonsgegevens die verzameld worden in het kader van deze wedstrijd vallen onder toepassing van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens en de Europese algemene verordening gegevensbescherming van 27 april 2016. De Socialistische Mutualiteiten en Well2DAY vzw verwerken de gegevens van de deelnemers conform het privacybeleid, dat u kan raadplegen op www.solidaris-vlaanderen.be/privacy.

De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt met het oog op de ledenadministratie en/of om u in de toekomst op de hoogte te houden van onze acties en activiteiten en deze van onze partners.

Als u deelneemt aan deze wedstrijd kan Solidaris u commerciële berichten sturen met de door u opgegeven contactgegevens. U kunt te allen tijde aangeven dat u die commerciële berichten niet meer wenst te ontvangen.

U heeft het recht om uw gegevens in te kijken, aan te passen of te laten verwijderen. Stuur hiervoor een mail naar Well2DAY@solidaris.be of neem contact met ons op gelijk welke wijze.