Algemene voorwaarden van ‘De VoorZorg’
Deze voorwaarden werden laatst gewijzigd en herzien op 22.12.2016

 

Toepassingsgebied en contactgegevens:
Onderstaande voorwaarden en bepalingen regelen het gebruik van de website www.Well2DAY.be

In de bepalingen van deze algemene voorwaarden worden de hierna opgenomen termen als volgt begrepen:

 • DVA : De VoorZorg Socialistische Mutualiteit van de Provincie Antwerpen waarvan de zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen, Sint –Bernardsesteenweg 200 en de eventueel aan haar verbonden derden, waaronder, doch niet limitatief (met zo mogelijk KBO nr):
  – VIVA-SVV : 0412.830.713
  – S-Plus : 0409.572.206
  – JOETZ: 0480.604.316
  – S-Sport : 0451.743.450
  – VFG : 0416.912.136
  – Recreas : 0416.975.680
  – De Toekomst: 0410.774.412
  – Well2Day
 • Gebruiker: U, hetzij een lid, hetzij een derde
 •  Lid: een persoon aangesloten bij DVA
 • De Website: één van de websites van DVA en de aan haar verbonden zusterorganisaties
 • Privacy disclaimer: onderdeel van de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden van de website van DVA

Alvorens op eender welke wijze gebruik te maken van deze website, wordt u vriendelijk verzocht deze algemene voorwaarden, de Privacy disclaimer en de cookiepolicy grondig te lezen.

Door uw toegang tot en uw gebruik van de Website, aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze algemene voorwaarden, de Privacy disclaimer en de cookiepolicy en verbindt U er zich toe deze na te leven. Indien U bij het lezen niet akkoord gaat met de inhoud, wordt u verzocht om geen verder gebruik te maken van deze website.
Door het gebruik van deze Website wordt er geen enkel juridisch samenwerkingsverband gecreëerd.
Onderhavige website werd ontwikkeld door De VoorZorg Socialistische Mutualiteit van de Provincie Antwerpen, afgekort ‘DVA’. DVA is tevens de verantwoordelijke voor het beheer en de organisatie van deze site. DVA is een ziekenfonds – zoals gedefinieerd in de wet van 06 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen – waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Sint Bernardsesteenweg 200 in 2020 Antwerpen (tel. : 03 285 44 44 ; Fax: 03 285 46 16 ; e-mail: Well2DAY@devoorzorg.be) en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0851226468

DVA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan onderhavige voorwaarden en dit zonder uitdrukkelijke kennisgeving aan de gebruiker.

Artikel 1: DIENSTEN EN GEBRUIK ‘De VoorZorg’
1.1. Het gebruiksrecht aan U toegekend omvat uitsluitend wat op de website wordt aangeboden.

1.2. De Website, met inbegrip van de teksten, de structuur, de lay-out, de grafische bestanddelen, de presentatie, de logo’s, de software alsook het geheel van eventuele andere elementen vervat in deze Website, worden beschermd door de intellectuele rechten van DVA, zijn eventuele leveranciers of partners. Deze intellectuele rechten betreffen onder meer, maar niet limitatief: het auteursrecht, de naburige rechten, de databankrechten en de merkenrechten.

Andere product- of bedrijfsnamen vermeld op deze Website, kunnen merken zijn van hun respectieve eigenaars. De gebruiker mag geen informatie, software, product of dienst verkregen op deze sites wijzigen, kopiëren, verdelen, doorgeven, vertalen, verspreiden, weergeven, reproduceren, publiceren, vergunnen met licentie, overdragen of verkopen, noch werken creëren die zijn afgeleid van de voormelde elementen, zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de rechthebbende.

Hetzelfde geldt voor de uittreksels uit werken die op deze Website worden aangeboden, zelfs indien deze kosteloos worden aangeboden. Elke inbreuk op deze intellectuele rechten kan aanleiding geven tot burgerrechtellijke en/of strafrechtelijke vervolging.

1.3. Hyperlinks : De website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Deze worden alleen ter informatie weergegeven voor de gebruiker. DVA heeft geen controle over de inhoud van deze websites en kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor het bestaan van deze websites, noch voor de inhoud van deze sites. Daarenboven, betekent het bestaan van deze hyperlinks niet dat de DVA de inhoud van deze websites goedkeurt noch dat zij op enigerlei wijze samenwerkt met de uitbaters van deze websites.

DVA kan ook niet garanderen dat deze websites een privacybeleid naleven overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, tegenover de verwerking van persoonsgegevens. Wij raden gebruikers dus aan dit zelf na te gaan door de privacyclausules te raadplegen die op iedere website moeten voorkomen.

De gebruiker die een hyperlink wenst in te stellen tussen zijn site en de onze, dient vooraf DVA (mail@….) te contacteren. Deze zal zodra mogelijk alle nodige informatie over de toelaatbaarheid terzake verstrekken. Mits toestemming en behoudens andersluidende afspraak dient de verwijzing uitgevoerd door middel van een hyperlink, dewelke opent in een nieuw venster en mits het URL-adres van DVA-website duidelijk te onderscheiden is.

1.4. U zal er zich in de meest strikte zin van onthouden om bijdragen op de website te plaatsen waarvoor U niet over de nodige intellectuele eigendomsrechten zou beschikken. U zal DVA daarbij bovendien vrijwaren in hoofdsom, intresten en kosten tegen elke mogelijke aanspraak van derden.

Het is niet toegestaan om ongeoorloofde, commerciële, of niet eigen persoonsinformatie op de websites van DVA te plaatsen of via DVA te versturen of te ontvangen. Naar keuze van en beoordeling door DVA zal elke onrechtmatige mededeling (bv.: uitlatingen die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden, uitlatingen die discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn of op een andere manier inbreuk plegen op de rechten van anderen,…) aanleiding geven tot een verwijdering van het account, zonder dat dit enig recht op vergoeding zou impliceren lastens DVA.
Deelname aan een discussiegroep impliceert dat Uw ware identiteit én e-mailadres wordt vermeld op de webpagina van de discussiegroep of minstens aan DVA wordt bekend gemaakt. U mag de opgenomen e-mailadressen niet verzamelen, laat staan gebruiken voor commerciële of andere ongeoorloofde doeleinden (zoals spamming, laster, stalking etc).

DVA kan zonder kennisgeving en naar eigen goeddunken berichten of vragen omtrent een discussiegroep van zijn websites weren. DVA kan U zonder kennisgeving en zonder noodzaak tot motivering de toegang tot een chat-groep ontzeggen.

DVA is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de activiteiten in de discussie- of chatgroepen, noch voor het gebruik dat derden van de op de discussiegroepen vermelde e-mailadressen zouden maken.

1.5 Indien U voor de toegang tot één van de websites van DVA of een onderdeel daarvan een inlogcode zou ontvangen, garandeert U en verbindt U zich ertoe dat U de geheime en vertrouwelijke aard van deze persoonlijke identificatiecode (paswoord en toegangscode) zal bewaren.

1.6. Ieder onrechtmatig of oneigenlijk gebruik van de data ter beschikking gesteld door DVA stelt U bloot aan een – behoudens bewijs van grotere schade – nu reeds forfaitair begrote schade van EUR 10.000,00 per inbreuk.

Artikel 2: SLA
2.1. DVA stelt alles in het werk om, in de mate van het mogelijke, de toegang tot haar Website 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 te verzekeren, zonder enige garantie dienaangaande.

Deze toegang kan immers worden onderbroken, met name wegens onderhoud en updating, ingevolge storingen of omwille van enige andere technische reden.

Artikel 3: Aansprakelijkheid
3.1. DVA streeft naar een zo nauwkeurig en volledig mogelijke informering. Zou de informatie op de websites toch niet actueel, onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan DVA hiervoor geenszins aansprakelijk gesteld worden.

DVA en haar zusterorganisaties, kunnen dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie op deze website. Hoewel het onze bedoeling is om bijgewerkte en juiste informatie te verspreiden, kunnen we geen perfect resultaat garanderen. Eventuele onjuistheden die ons worden gesignaleerd, zullen we zo spoedig mogelijk verbeteren.

Deze Website is bestemd om algemene informatie te verstrekken over de activiteiten en diensten van DVA en haar zusterorganisaties. Alle documenten op deze sites zijn louter informatief en mogen niet beschouwd worden als rechtsgeldige documenten.

De op deze site vermelde verenigingen, organisaties en internetadressen worden op een objectieve manier gekozen met de enige bedoeling onze site-bezoekers de meest relevante en volledige informatie te geven. Wij kunnen evenwel niet waarborgen dat de verstrekte informatie relevant, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt is.

Het is afgeraden om beslissingen te nemen louter op basis van de informatie op de website. De gebruiker wordt aangeraden zich voor advies over zijn persoonlijke situatie tot een voldoende gekwalificeerd persoon of instantie te wenden.

De vermelding van bepaalde bedrijven of producten betekent hoegenaamd niet dat deze worden aanbevolen boven andere gelijkaardige bedrijven of producten die niet op onze site worden genoemd.

3.2. DVA is behoudens expliciete andersluidende verbintenissen niet aansprakelijk voor eender welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade voortvloeiende uit het gebruik van haar site(s), zoals verlies van data, onbeschikbaarheid van data, verlies van omzet, winstderving of elke stijging van de algemene kosten ongeacht of deze voortvloeit uit niet-nakoming, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), productaansprakelijkheid of anderszins. U bent zich bewust van de beperkingen en richtlijnen omtrent het gebruik van elektronische communicatie, zoals verduidelijkt door DVA.

3.3. DVA en haar informatieleveranciers zijn niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen of fouten van haar Website en zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien voor de gebruiker of derden.

DVA kan op geen enkele wijze het foutloos en continu functioneren van de website garanderen en is niet aansprakelijk indien U zich geen toegang kan verschaffen als gevolg van technische problemen, al dan niet buiten de controle van DVA, bv. (niet limitatief) ingeval van defect bij derde-operatoren of –dienstverleners (met inbegrip van, zonder daartoe te zijn beperkt, de vennootschap waar de server waarop de Software zich bevindt is gehuisvest, de internetleverancier van U, de telefonie- of telecommunicatiemaatschappij en de vennootschap die het netwerk van U beheert).
Zo is DVA evenmin verantwoordelijk voor enige tijdelijke of permanente schade of stoornis veroorzaakt aan de gegevens of het informaticamaterieel van de gebruiker tijdens de toegang tot de Website, tijdens het raadplegen van de pagina’s van de Website of in het algemeen, tijdens de overdracht van bestanden en informaticaprogramma’s die de Website uitmaken, naar zijn ontvangstmaterieel. DVA is in het bijzonder niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via zijn Website.

DVA is niet aansprakelijk voor onrechtmatige daad, voor onrechtstreekse schade ten gevolge van onderhavige voorwaarden, contractuele- of productaansprakelijkheid of voor welke rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade dan ook, zoals exploitatieverlies, verlies van winst, verlies van kans, (bedrijfs)schade, bedrijfsstagnatie of (personeels)kosten, zelfs indien deze zou voortvloeien uit zware fout of herhaaldelijke fout veroorzaakt door de Website (inclusief de technische werking of onbeschikbaarheid), virussen, computer-misdrijven, hacking en zelfs indien gewaarschuwd werd voor deze schade.

3.4. DVA is niet aansprakelijk voor het frauduleuze gebruik van zijn verspreidingsmiddelen. DVA wijst elke aansprakelijkheid met betrekking tot enige inbraak in zijn informaticasystemen en de plundering van gegevens die daaruit zou kunnen voortvloeien, van de hand. DVA zet echter alle nuttige middelen in ter voorkoming van ongeoorloofde inbraak.

DVA kan immers geen permanente controle uitoefenen op deze webruimten, noch enige aansprakelijkheid aanvaarden voor hun inhoud.

3.5. Virusbeveiliging: DVA heeft op basis van de huidige technologische ontwikkeling beveiligingen ingebouwd om deze site, haar informatica en telematica, haar databases en de gegevensuitwisselingen met de gebruikers te beschermen. Er is ook een bescherming tegen de gekende en opspoorbare vormen van virussen. Deze beveiligingen worden regelmatig aangepast en bijgewerkt.
DVA gaat in deze een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis aan.

Behoudens klaarblijkelijke nalatigheid of bedrog, kunnen DVA en haar zusterorganisaties bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, onderbrekingen, gebreken, diefstal, verlies, vernietiging of wijziging van gegevens als gevolg van het feit dat een derde zich onrechtmatig toegang heeft verschaft of met de bedoeling schade toe te brengen aan het informaticasysteem van DVA of van de gebruiker, of als gevolg van een virus afkomstig van de website van DVA of van het informaticasysteem van DVA of van een gebruiker.

Artikel 4: Persoonlijke levenssfeer
4.1. DVA en haar zusterorganisaties respecteren uw privacy.

Door U toegang te verschaffen tot deze website verklaart U kennis te hebben genomen van onderstaande informatie en geeft U aan DVA en haar zusterorganisaties de toestemming om de door U meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken, zoals hieronder bepaald.

DVA en haar zusterorganisaties respecteren uw privacy overeenkomstig de geldende wetgeving. De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (de “wet van 8 december 1992”) geeft u onder meer het recht van inzage en wijziging van uw persoonsgegevens.
U hebt recht op toegang en verbetering van de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben en door DVA worden verwerkt met betrekking tot de gegevens die door u werden verstrekt op deze website. U kunt daartoe een email sturen naar well2DAY@devoorzorg.be
Voor alle vragen die betrekking hebben op de diensten in het kader van Well2DAY kan u een e-mail sturen naar well2DAY@devoorzorg.be

De gegevens van persoonlijke aard die u via één van onze websites meedeelt, worden verwerkt door de webmaster van de respectievelijke website voor de behandeling van uw (aan)vragen (bestellen van documenten, publicaties, producten).

Communicatie via e-mail en/of het invullen van formulieren op deze site hebben voor de gebruiker/ verzender een niet-verplichtend karakter. Een verstrekt antwoord en/of de eventuele gevolgen van niet-beantwoording op onze per mail gestelde vraag kan geen nadeel meebrengen voor de betrokkene. Een eerlijke verwerking tegenover de betrokkene moet gewaarborgd worden (het werkelijk aankomen, ontvangen, lezen van mail kan immers niet 100% gegarandeerd worden).

4.2. Voor een goede werking van DVA worden er bij de inschrijving persoonlijke gegevens gevraagd van U. Bij het niet of onvolledig verstrekken van deze gegevens behoudt DVA zich het recht voor U niet toe te laten tot DVA. DVA garandeert dat de gegevens van U voldoende beveiligd zijn en respecteert de wetten en regels m.b.t. vertrouwelijke informatie en klanteninformatie.

U heeft recht op inzage, verbetering en schrapping van Uw persoonsgegevens, door contactname met de klantenservice van DVA.

Bij een aanvraag tot aansluiting, worden uw gegevens uitsluitend gebruikt om met u contact op te nemen voor de vervulling van de aansluitingsformaliteiten.

Als u met ons correspondeert via e-mail, vragen wij u om minstens uw volledige naam en voornaam en postcode/woonplaats mee te geven.

Als u toestemming geeft om uw e-mailadres door ons te laten gebruiken om u in de toekomst informatie op te sturen, dan kunt u zich op elk e-mailbericht dat u van ons krijgt, uitschrijven.

4.3. Indien u zich registreerde als gebruiker binnen het Afspraken Online systeem: Uw gegevens worden enkel gedeeld met de professionals waarmee u een afspraak maakte. In geen geval worden uw gegevens gedeeld met derden, tenzij DVA hiertoe wettelijk verplicht wordt.

Artikel 5: Cookieverklaring
5.1. Deze Cookieverklaring is van toepassing op de websites van DVA en haar zusterorganisaties, hierbij allen aangeduid als ‘DVA’.

Deze Cookieverklaring verduidelijkt welke cookies worden gebruikt op de website. Door een bezoek aan, of het gebruik van de website, gaat U akkoord met het gebruik van cookies zoals in deze verklaring beschreven. Indien U evenwel niet kan akkoord gaan met deze cookieverklaring, dient deze elk verder gebruik van de website stop te zetten.

Het gebruik van cookies door DVA kadert in de bescherming van de privacy en de verwerking van persoonsgegevens.

5.2. “Cookies” zijn kleine informatiebestanden die door de server van een website via de browser tijdelijk of permanent op computer, tablet, smartphone of een ander toestel worden opgeslagen. De cookies bevatten een unieke code die toelaat om de browser te herkennen tijdens een bezoek aan die website. Er zijn technische cookies (bv. de taalinstelling), sessiecookies (tijdelijke informatie) en tracking cookies (cookies die het gebruik van onze website registreren).

Cookies laten toe om het gebruik van een website te vereenvoudigen, te vervolledigen en te personaliseren.

5.3. De website van DVA gebruikt verschillende soorten cookies:

a) Noodzakelijke en functionele cookies
Deze cookies zorgen ervoor dat U een website kan bezoeken en bepaalde onderdelen ervan kan gebruiken. Ze laten toe om bijvoorbeeld te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website, of om formulieren in te vullen. Ook wanneer U wenst in te loggen op het gebruikersgedeelte van onze website, zijn deze cookies noodzakelijk om op een veilige manier de identiteit te controleren vooraleer we toegang geven tot de eigen persoonlijke informatie. Indien U deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken.
Deze cookies vergemakkelijken tenslotte het gebruik van de website en zorgen voor een meer gepersonaliseerde surfervaring.

b) Performantie en profiling cookies
Dit zijn cookies die tot doel hebben om informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers de website gebruiken, zoals informatie aangaande de bezochte pagina’s of het aantal weergegeven foutmeldingen, teneinde het gebruik van de website te analyseren en te optimaliseren.

c) Derde partijen cookies – social media
De berichten die je op onze website bekijkt, kan U door middel van buttons delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van cookies van de social media partijen, zodat deze U herkennen op het moment dat U een bericht of evenement wilt delen. Voor onze website geldt dat er pas een social media cookie wordt geplaatst op het moment dat de button ook daadwerkelijk wordt aangeklikt.

Deze cookies maken het dus mogelijk dat: ingelogde gebruikers van geselecteerde social media bepaalde inhoud van onze website direct kunnen delen (Naam, Geplaatst door, Waarvoor, Wanneer). Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven; zie de links hieronder:

https://www.facebook.com/policy.php
https://twitter.com/privacy
https://www.instagram.com/legal/cookies/

Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. DVA heeft daar geen invloed op.
5.4. Beheer van cookies: via de browserinstellingen kan U het gebruik van cookies blokkeren. U kan ook reeds geïnstalleerde cookies verwijderen. Let wel: zonder ingeschakelde cookies is het mogelijk dat we niet in staat zijn om een probleemloos bezoek op onze website te garanderen.

Artikel 6: Algemene bepalingen
6.1. DVA kan eenzijdig en zonder voorafgaandelijke goedkeuring van U op elk moment de huidige voorwaarden naar eigen goeddunken wijzigen, waarbij U erkent gebonden te zijn door de nieuwe bepalingen. U dient de laatste versie in acht te nemen.

6.2. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze voorwaarden zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere bepalingen ondanks de nietigheid van de betwiste clausule. De Partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde draagwijdte als de nietige clausule.

6.3. Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door één van de Partijen houdt geenszins een afstand van recht in.

6.4. DVA heeft het recht om haar rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder voorafgaande toestemming.

6.5. Behoudens andersluidend beding kunnen mededelingen eveneens via e-mail gebeuren. Dergelijke e-mails hebben dezelfde waarde als een schriftelijke en ondertekende briefwisseling. Informatie betreffende de mededelingen, de Overeenkomst en eventuele betalingen die door DVA worden opgeslagen op een duurzame drager, hebben bewijswaarde tot bewijs van het tegendeel.

6.6. De voorwaarden van de gebruiker zijn niet van toepassing, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke instemming van DVA.

6.7 Alle verplichtingen omtrent het verbod op het gebruik en de geheimhouding van vertrouwelijke informatie, schadeloosstelling, de beperking van de aansprakelijkheid en andere voorwaarden die door hun aard ook na beëindiging gelden, blijven ook na beëindiging van het gebruik van de websites en diensten van DVA gelden.

6.8 Elke dienst wordt geacht uitgevoerd te worden of te zijn in de lokalen van DVA.

Artikel 7 : Regeling van geschillen
7.1. De Partijen verbinden zich ertoe alles in het werk te stellen om een minnelijke oplossing te vinden voor ieder geschil betreffende de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de Overeenkomst.

7.2. Bij gebreke van een minnelijke oplossing zal ieder geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie en de uitvoering van de voorwaarden uitsluitend onderworpen worden aan de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen of – uitsluitend naar keuze van DVA – enige andere mogelijk territoriaal bevoegde rechtbank. De Overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht.