1. De inhoud

De teksten en afbeeldingen die terug te vinden zijn op www.well2DAY.be zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming van de auteur/maker worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook. Toestemming kan worden gevraagd per e-mail (well2DAY@devoorzorg.be), waarna wij uw aanvraag verder behandelen.

De auteurs van de teksten geven niet de garantie dat de informatie op uw beeldscherm, verkregen via de website, geheel correct is weergegeven. Het is onmogelijk fouten volledig uit te sluiten. Derhalve kan niemand rechten ontlenen aan de op deze websites gepubliceerde artikelen, met uitzondering van de auteurs. Deze websites geven enkel algemene gezondheidsinformatie en mogen niet worden gebruikt ter vervanging van het medisch advies van uw huisarts, gezondheidsspecialist of hulpverlener. Voor vragen over uw gezondheid moet u zich altijd richten tot uw huisarts, gezondheidsspecialist of hulpverlener.

De persoonlijke gegevens die u via “contactinfo”, “word lid” en tijdelijke wedstrijden/ activiteiten, meedeelt aan deze websites, worden verwerkt door Well2DAY vzw en de dienst Informatica, Sint-Bernardsesteenweg 200, 2020 Antwerpen en worden gebruikt door Well2DAY vzw en de dienst Marketing met als uitsluitend doel direct marketing.

  1. Uw persoonlijke gegevens

Door zich toegang te verschaffen tot deze website verklaart de internetgebruiker dat hij kennis nam van onderstaande informatie en geeft hij aan Well2DAY en De VoorZorg provincie Antwerpen de toestemming om de door hem meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken, zoals hieronder bepaald.

De VoorZorg provincie Antwerpen respecteert uw privacy overeenkomstig de geldende wetgeving. De wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992 (1) geeft u onder meer het recht van inzage en wijziging van uw persoonsgegevens. De gegevens van persoonlijke aard die u via één van bovenstaande websites meedeelt, worden verwerkt (2) door de webmaster van de respectievelijke website voor de behandeling van uw (aan)vragen (bestellen van documenten, publicaties, producten) (3). Bij een aanvraag tot aansluiting, worden uw gegevens uitsluitend gebruikt om met u contact op te nemen voor de vervulling van de aansluitingsformaliteiten. Als u met ons correspondeert via e-mail, vragen wij u om minstens uw volledige naam en voornaam en postcode/woonplaats mee te geven. Als u toestemming geeft om uw e-mailadres door ons te laten gebruiken om u in de toekomst informatie op te sturen, dan kunt u zich op elk

e-mailbericht dat u van ons krijgt, uitschrijven. U hebt recht op toegang en verbetering van de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben en door Well2DAY en De VoorZorg provincie Antwerpen worden verwerkt met betrekking tot de gegevens die door u werden verstrekt op deze website. U kunt daartoe een e-mail sturen naar well2DAY@devoorzorg.be

  1. Beding van afwijzing van aansprakelijkheid

Alle documenten op de site van Well2DAY zijn louter informatief en mogen niet worden beschouwd als rechtsgeldige documenten. De VoorZorg provincie Antwerpen en Well2DAY, kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie op deze website. Hoewel het onze bedoeling is om bijgewerkte en juiste informatie te verspreiden, kunnen wij geen perfect resultaat garanderen. Eventuele onjuistheden die ons worden gesignaleerd, verbeteren wij zo spoedig mogelijk. Sommige documenten, pagina’s en toepassingen op deze website bevatten verwijzingen naar of zijn gebaseerd op informatie die derden ons ter beschikking stelden. De VoorZorg provincie Antwerpen en Well2DAY kunnen niet garanderen dat die externe informatie relevant, bijgewerkt en juist is. De op deze site vermelde verenigingen, organisaties en internetadressen worden op een objectieve manier gekozen met de enige bedoeling onze sitebezoekers de meest relevante en volledige informatie te geven. Wij kunnen evenwel niet waarborgen dat de verstrekte informatie volledig, nauwkeurig of bijgewerkt is. De vermelding van bepaalde bedrijven of producten betekent hoegenaamd niet dat deze worden aanbevolen boven andere gelijkaardige bedrijven of producten die niet op onze site worden genoemd.

  1. Links en verwijzingen

Onze website verwijst naar sites van derden.  We hebben geen controle over de aard, de volledigheid noch de juistheid van de informatie op deze websites en zijn derhalve niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites.

U mag altijd link links leggen naar onze website of een pagina ervan, indien u voorafgaand ons akkoord vraagt.

Voetnoten

  1. Adressen en contactgegevens

De VoorZorg – Socialistische Mutualiteit van de provincie Antwerpen

Sint-Bernardsesteenweg 200

2020 Antwerpen

tel. 03 285 44 44

fax 03 285 46 16

Well2DAY vzw

Sint-Bernardsesteenweg 200

2020 Antwerpen

tel. 03 285 43 53

  1. Wet van 8 december 1992 gewijzigd bij de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens.
  1. Doeleinden van de verwerking: de persoonlijke informatie wordt alleen voor de behandeling van aanvragen gebruikt en niet voor andere doeleinden, tenzij u daarom uitdrukkelijk vroeg (bijvoorbeeld als u vraagt om op de hoogte te worden gehouden van activiteiten en publicaties).
  1. Communicatie via e-mail en/of de invulling van formulieren op deze site hebben voor de verzender een niet-verplichtend karakter. Een verstrekt antwoord en/of de eventuele gevolgen van niet-beantwoording op onze per mail gestelde vraag kan geen nadeel meebrengen voor de betrokkene. Een eerlijke verwerking tegenover de betrokkene moet worden gewaarborgd (het werkelijk aankomen, ontvangen, lezen van mail kan immers niet 100 % worden gegarandeerd).